PRIVACY VERKLARING


 

Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer)


Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) gevestigd en kantoorhoudende te Eygelshoven

(6471ED) aan de Berghofstraat 81, hierna te noemen: “Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer)” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) u over de manier waarop Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) uw

persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) worden aangeboden op rtob.nl

.

Artikel 1

Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de

verwerking daarvan

1

.

Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze

gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) deze gegevens net zoals die van andere klanten van Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer)

.

Artikel 2

Doorgifte aan derden

1

.

Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer)

voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3

Beveiliging van gegevens

1

.

Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) maakt - voor zover dat van haar verlangd mag

worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) ontvangt.

Artikel 4

Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1

.

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een

verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@rtob.nl

of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5

Cookies

1

.

Het is mogelijk dat Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) tijdens een lopende sessie

gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard.

Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de

instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op rtob.nl werken mogelijk niet

meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6

Aansprakelijkheid Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer)

1

.

Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) verwerkt ten behoeve van rtob.nl. Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7

Bewaartermijn

1.

Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan rtob.nl , tenzij Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8

Wijziging Privacy Verklaring

1

.

Rto&b (ronald technisch onderhoud & beheer) behoudt zich het recht voor om deze Privacy

Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via rtob.nl bekend gemaakt worden. Door na

wijzigingen gebruik te maken van rtob.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy

Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en rtob.nl in de gaten.


De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-05-2018

.